Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Identiteit van de ondernemer

Gloow Rotterdam B.V. Gloow Antwerpen BVBA Gloow Hoofddorp B.V. Gloow Breda B.V.
 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 1. Dag:
 1. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 1. Privacy: de privacy van de consument staat bij de ondernemer hoog in het vaandel. Om die reden verwerkt de ondernemer enkel gegevens die benodigd zijn voor het correct kunnen verlenen van de dienstverlening. De Privacy Policy op de website beschrijft welke gegevens de ondernemer verzameld en hoe deze worden opgeslagen en gebruikt.
  De consument voorziet de ondernemer vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De ondernemer neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. De ondernemer behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De ondernemer zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de consument. Het e-mailadres van de consument wordt door de ondernemer gebruikt om een digitale nieuwsbrief/acties naar toe te sturen, indien de consument deze niet wil ontvangen, kan de consument dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.
 1. AVG: per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De ondernemer handelt volgens deze wetgeving. Meer informatie over deze wetgeving en klachten afhandeling kunt u lezen via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Artikel 2 – Algemene informatie

Informatie over alle laserbehandelingen bij de ondernemer d.d. 1 januari 2020.

Dit blad betreft informatie over de laserbehandelingen en de contra-indicaties. Voordat u bij Gloow in behandeling gaat wordt er een intakegesprek met u gevoerd. Daarin worden de onderstaande zaken met u besproken. De onderstaande informatie heeft betrekking op alle laserbehandelingen die Gloow uitvoert, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven in de tekst van de betreffende alinea.

 1. De ondernemer voert laserbehandelingen uit voor definitieve ontharing. De lasers die gebruikt worden voor ontharing zijn de ‘diode ice laser platina’ en de ’diode ice laser triplewave’.
 1. Het tijdsbestek tussen de behandelingen is 4 tot 6 weken voor het gezicht en 4 tot 8 weken voor het lichaam. De reden hiervoor is dat de behandeling het meest efficiënt is in de groeifase van het haartje. Deze fase wordt normaliter bereikt na het genoemde tijdsbestek. U dient zelf dit tijdsbestek in acht te nemen, alsmede hiermee rekening te houden met het maken van een vervolgafspraak. Over het algemeen heeft men tussen de 8 en 10 behandelingen nodig om het gewenste resultaat te behalen. Dit is slechts een indicatie voortvloeiend uit eerdere ervaringen. Bij uitzonderingen kan het ook voorkomen dat u zo’n 14 tot 16 behandelingen nodig heeft om de reductie van ca. 85% te bereiken of dat het gewenste resultaat niet behaald kan worden. U kunt geen rechten ontlenen aan voornoemde indicatie.
 1. Indien een of meer van de onderstaande contra-indicaties op u van toepassing is/zijn, dient u dit per e-mail kenbaar te maken. en/of aan te geven in het vragenformulier dat tijdens het intakegesprek aan u is verstrekt. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven gaat de ondernemer er van uit dat u geen last heeft van en/of gebruik maakt van: Aandoening(en) aan de (bij)nieren, allergieën met betrekking tot lichtovergevoeligheid of histamine reacties, bloed – of stollingsziekten zoals trombose, endocrinologische ziekten zoals diabetes, hartziekten zoals een hoge bloeddruk, huid – en/of geslachtsziekten zoals herpes, psoriasis, eczeem, keloïd, kanker of huidtumoren, immuunziekten zoals verminderd immuunsysteem, infectieziekten of ontstekingen, spataderen of andere vaatproblemen, verstoorde hormoonhuishouding zoals verlaagd oestrogeen gehalte of verhoogd androgeen, ziekten van het zenuwstelsel zoals epilepsie, medicijnen zoals antibiotica of overmatig gebruik van pijnstillers, infectieziekten en/of ontstekingen. U heeft geen pacemaker, implantaten, prothesen of andere lichaamsvreemde zaken.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere aanbieding, behandeling, opleiding en transactie tussen de ondernemer en de consument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 1. De ondernemer is éénzijdig gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen treden direct in werking tenzij anders aangegeven.
 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

Artikel 5 - Diensten

 1. Alle diensten die de ondernemer levert ingedeeld in 3 categorieën; de voorbereiding, de behandeling zelf en de nazorg.

Artikel 5a - Voorbereiding

 1. Neem artikel 2 lid 3 nogmaals aandachtig door!
 1. Op de dag van behandeling dient de cliënt geen dag- of camouflagecrèmes op de te behandelen huiddelen aan te brengen. Deze crèmes kunnen de micro needling tegenwerken, waardoor de behandeling minder effectief is.
 1. De ondernemer adviseert de consument ter harte om voor de behandelingen met de ‘diode ice laser platina’ en de ’diode ice laser triplewave’ de zon en/of zonnebank 1 week vóór en 1 week ná de afspraak te vermijden. Wanneer dit advies niet wordt opgevolgd is het mogelijk dat een cirkelvormige depigmentatie van de huid, hyper- of hypopigmentatie ontstaat.
 1. De voorbereiding die u zelf moet treffen alvorens u een behandeling neemt is het scheren van het te behandelen gebied (24 uur voor uw behandeling). Een ongeschoren huid mag niet behandeld worden. Indien de consument hier in gebreke is op het moment van de behandeling zal de dienst 100% in rekening worden gebracht.

Artikel 5b – De behandeling zelf

 1. Voor behandelingen met de diode ice laser platina kunt u het volgende verwachten. Voor behandelingen met de DIODE ICE LASER PLATINA smeren wij op uw lichaam eerst een verkoelende contactgel. Deze gel geleid de laser en verkoelt tegelijkertijd. Door de kenmerkende strijkende beweegmethode van de diode, wordt de warmte geleidelijk opgebouwd, waardoor de behandeling nagenoeg pijnloos verloopt. Doordat de huid en het haar(zakje) de warmte vasthouden wordt geleidelijk de juiste temperatuur bereikt, die de eiwit rondom het haarzakje vernietigt waardoor het haartje afsterft. Door deze kenmerkende en unieke behandeltechniek zijn onze behandelingen uiterst veilig waardoor de kans op brandplekken, pigmentatie, infecties erg klein zijn.
 1. Behandelingen voor huidverbetering, huidverstrakking, pigmentvlekken en acne voeren wij uit met de Dr. pen in combinatie met verschillende ‘sheet maskers’ en ’ LED verlichting’.
 1. Huidverbetering en huidverstrakking Wij werken met de micro -needling methode voor huidverbetering en huid verstrakking. In de huid worden op verantwoordelijke manier kleine kanaaltjes geopend en gepersonaliseerde serums geïnjecteerd. Hierdoor worden onzuiverheden zoals mee-eters, acné, grove poriën vervaagd/verwijderd. Tevens wordt de collageen gestimuleerd. De micro - needling behandelingen worden ook toegepast voor huidverstrakking en/of – verjonging. De huid wordt strakker, voller en zal frisser ogen. Ter indicatie wordt 3 tot 6 behandelingen aangehouden voor het beoogde resultaat.

Artikel 5c – Nazorg

 1. Roodheid en zwelling is een normaal gevolg van de micro needling die na enkele dagen tot 2 weken weer zal verdwijnen. In sommige gevallen kunnen er wat puntbloedinkjes optreden. Deze bloedinkjes zijn onschuldig en helen snel. Soms kunnen er ook blaren ontstaan ter hoogte van de behandelde huid. Deze bevatten helder weefselvocht. De blaren zullen vanzelf indrogen en een korstje vormen. Het is beter om ze intact te houden. Bij personen met een donkere huidtype kan er soms juist een donkere verkleuring optreden van het behandelde huidgebied. Deze personen zijn wat gevoeliger voor dit type huidreactie en hebben dit waarschijnlijk ook vaker in het verleden opgemerkt na een wondje of schrammetje. Over het algemeen verdwijnt deze hyperpigmentatie vanzelf na 3 tot 12 maanden. In sommige gevallen kleurt dit behandelde huiddeel lichter dan de omringende huid. Deze “hypopigmentatie” verdwijnt ook meestal na 3 tot 12 maanden. Alle voornoemde huidreacties kunnen ook bij lichtere huidtypen voorkomen.
 1. De eventuele pijn en branderigheid die direct na de behandeling ontstaat kan men verminderen door de plekken een paar minuten te koelen met ‘coldpacks’ of natte kompressen. Het koelen vermindert ook de zwelling.
 1. Andere adviezen zijn: niet wassen met agressieve reinigingsproducten, geen scrub of peeling uitvoeren, geen producten met alcohol (parfums, aftershave, tonics) gebruiken. Wanneer het gezicht is behandeld is het aan te raden om de eerstvolgende nacht bij het slapen het hoofdeinde van het bed te verhogen om eventuele zwelling tegen te gaan. De genezing van het behandelde huidgebied gaat samen met de vorming van donkergekleurde schilfertjes die na drie tot vijf dagen vanzelf loslaten. Deze schilfertjes kunnen soms jeuken. Van belang is om die niet aan te raken.
 1. Crème of zalf is toegestaan, maar niet op oliebasis. Vermijd zwemmen of sporten wanneer er nog schilfertjes aanwezig zijn. Douchen is toegestaan, maar wees voorzichtig met afdrogen en wrijf niet over het behandelde gebied. In dit geval wordt droogdeppen aangeraden

Artikel 6 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 1. De ondernemer kan zich “binnen wettelijke kaders“ op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:

Artikel 7 – Levering

 1. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 7a - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 - Kosten  in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

Artikel 10 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten - zowel online als offline - genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 1. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 1. Ieder mens is uniek en In het geval van de ondernemer zijn de lasers een hulpmiddel om u uit cosmetisch en/of medisch oogpunt te helpen om uw klachten of onwenselijkheden te verminderen. Echter ieder mens is uniek en heeft zijn/haar eigen unieke lichaamseigenschappen. Elk lichaam reageert anders op de laserbehandeling(en). Het resultaat is om die reden ook niet te voorspellen. De ondernemer kan geen garanties geven op resultaat, huid – en/of haarreacties op het te behandelen gebied of elders op het lichaam. Laserbehandelingen kunnen in sommige gevallen huid reacties veroorzaken. Er bestaat altijd risico dat er lichte verbranding van de opperhuid kan ontstaan en/of blaarvorming als gevolg van de laserbehandeling(en) waar de ondernemer niet aansprakelijk voor gesteld kan worden. Tevens kunnen laserbehandelingen door uitstralende energie/warmte onderhuids liggende haarfollikels, op en rondom het behandelde lichaamsdeel, stimuleren waardoor nieuwe haargroei kan ontstaan. Dit is nieuw haar wat aangewakkerd is en kan het resultaat op haargroei beïnvloeden. Dit is inherent aan laserbehandelingen. Echter de huidreacties zijn vaak van tijdelijke aard en zullen na verloop van tijd verdwijnen.
 1. Resultaat haargroei In de meeste gevallen zal uw haargroei uiteindelijk met ca. 85% reduceren. Dat resultaat kan echter niet worden gegarandeerd. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat u een non-responder bent. Een non-responder is iemand die niet (goed) reageert op de laser, waardoor de beoogde reductie van haargroei van 85% niet kan worden bereikt. Bij een non-responder wordt een uiteindelijke reductie van haargroei verwacht van maximaal 30% of minder. Indien bij de ondernemer het vermoeden rijst dat u een non-responder bent, zal dat met u worden besproken. U kunt er dan voor kiezen de behandeling niet voort te zetten. U bent echter niet gerechtigd enige compensatie, restitutie of schadevergoeding te verlangen.
 1. Ter vergelijking kunt u ons zogeheten ‘before-foto’s’ toezenden. Dit zijn foto’s van de te behandelen plekken voordat de behandeling plaats vindt. Alleen op deze wijze kan worden vastgesteld of de behandelingen het beoogde resultaat hebben bereikt dan wel of de ondernemer de werkzaamheden heeft verricht met goed en zorgvuldig vakmanschap. U bent niet verplicht before-foto’s toe te zenden, hoewel de ondernemer u uitdrukkelijk adviseert dat wel te doen. U dient de before-foto’s te mailen. onder vermelding van uw naam en het onderwerp: before-foto’s. De ondernemer zal deze foto’s vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken om vast te stellen dat zij haar werkzaamheden met goed en zorgvuldig vakmanschap heeft uitgevoerd. Op uw verzoek zullen de foto’s worden verwijderd onder de voorwaarde dat u erkent dat de ondernemer haar verplichtingen naar behoren is nagekomen, althans dat u de bewijslast voor het tegendeel draagt.
 1. Medisch laser ontharen is een methode voor het behandelen van (over)beharing. Ongewenste haargroei kan veroorzaakt worden door medische omstandigheden (o.a. hirsutisme, hypertrichose en andere aandoeningen). Een behandeling met de ‘diode ice laser platina’ of de ’diode ice laser triplewave’ zal géén medische aandoeningen genezen die de ongewenste haargroei veroorzaken. De ondernemer stelt u op de hoogte van mogelijke risico’s die bij alle medische en cosmetische laserbehandelingen kunnen voorkomen.

In dit specifieke geval zullen mogelijke risico’s kunnen zijn:

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 1. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan middels vooruitbetaling.
 1. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 1. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 1. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
 1. Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 1. Wanneer een betalingstermijn overschreden wordt, volgen twee herinneringen. Als de betaling hierna nog niet betaald is zal de ondernemer de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de consument. De consument is verplicht om een aanbetaling en een gedeelte van het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak of bij het aanmelden voor een cursus/dienst en gaat hiermee akkoord. Indien er wordt gekozen voor een termijnbetaling voor een behandeling wordt er per volgende maand na het aanmelden het resterende bedrag in rekening gebracht.

Artikel 14 - Annuleren

 1. Het is niet mogelijk om een geboekte afspraak of cursus te annuleren. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om deze afspraak of opleiding éénmalig te verschuiven naar een andere beschikbare datum. Voor cursussen dient dit 30 werkdagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door de ondernemer. Voor afspraken dient dit 5 werkdagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door de ondernemer.
 1. De ondernemer behoudt zich het recht om diensten binnen 10 dagen na ontvangst te annuleren/weigeren zonder opgave van redenen. Het reeds aanbetaalde bedrag wordt na annulering/weigering door de ondernemer binnen 10 dagen gerestitueerd.
 1. De consument moet verhindering voor een dienst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of per email aan de ondernemer melden.
 1. Voor het volgen van een cursus dient dit uiterlijk 30 werkdagen van tevoren gemeld te worden. Na het ontvangen van dit bericht zal de ondernemer dit bevestigen. Indien de consument deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is de ondernemer gerechtigd om het gehele afgesproken bedrag aan de consument te berekenen.
 1. Indien de consument meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de ondernemer de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De consument is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

Artikel 15 Overmacht

 1. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Ziekte of afwezigheid, gemeld binnen 48 uur voor aanvang van de cursus of behandeling, kwalificeert zich niet als overmacht.

Artikel 16 - Geheimhouding

 1. De ondernemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de ondernemer verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door de klant verstrekte juiste, onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 1. De ondernemer is eveneens niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 18 - Inhoud en gebruik

 1. De klant behoort zich in de praktijk fatsoenlijk te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen. Indien de consument na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de ondernemer het recht de klant de toegang tot de salon en alle overige gebouwen te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 1. De ondernemer heeft het recht van de consument een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. De ondernemer meldt diefstal altijd bij de politie. In onze salon zijn er beveiligingscamera’s aanwezig.
 1. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte etenswaren of andere verdovende middelen te nuttigen in de praktijkruimtes/lokalen/salons. Het laten bezorgen van consumpties is niet toegestaan. Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw/salons.

Artikel 19 - Marketing ter promotiemateriaal

 1. Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er géén toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.

Artikel 20 - Klachtenregeling

 1. Indien de consument een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de ondernemer. De ondernemer zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen.
 1. De klacht dient volledig en duidelijk omschreven te worden bij het indienen van de klacht.
 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst adequaat beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 1. Indien de ondernemer en de consument/klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de ondernemer het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Bij het betreden van een van onze locaties en bij aanvang van de 1e les en/of door gebruik te maken van de dienst en/of diensten en/of na betaling van overeengekomen factuur bedrag gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden. Tot slot behoud de ondernemer het recht op typefouten en/of wijzigingen en markt conforme aanvullingen. Al deze pagina’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.